Close

Detalioji paieška:

išvalyti

Taisyklės

www.stickets.lt teikiamų paslaugų taisyklės (atnaujinta 2015-03-10)


www.stickets.lt yra fizinių asmenų – vartotojų sau įsigytų Bilietų, kurių jie neplanuoja panaudoti savo reikmėms, turgelis. Svetainės tikslas – padėti parduoti nebereikalingus Bilietus ir įsigyti pageidaujamus Bilietus. 

Svetainės vartotojas – klientas gali būti tik fizinis asmuo – vartotojas, kuris įsigijo Bilietą savo, savo šeimos ar draugų asmeniniams tikslams. Juridiniams asmenims ar fiziniams asmenims, kurie perka – parduoda Bilietus komerciniais tikslais, Svetaine naudotis griežtai draudžiama. 

Svetainės tikslas – etiškas bendravimas, teisėtumas ir vartotojų asmeninių poreikių tenkinimas. Svetainės savininkas turi teisę savo nuožiūra šalinti bet kokius vartotojus iš Klientų arba apriboti galimybėmis naudotis Svetaine. 

Registruodamiesi interneto svetainėje www.stickets.lt, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios  sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, Jūs patvirtinate, kad visas Taisykles perskaitėte, turėjote galimybę pasikonsultuoti su kompetentingais specialistais, visos Taisyklės Jums yra suprantamos ir priimtinos.


1.       Pagrindinė informacija

1.2. Svetainė priklauso ir ją administruoja UAB "Stiksta", juridinio asmens kodas 303201431; adresas J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika; el. paštas info@stickets.lt.

1.3. Šios Taisyklės yra sutartis tarp Kliento ir Svetainės savininko UAB „Stiksta“, nustatanti sąlygas ir terminus dėl naudojimosi www.stickets.lt galimybėmis ir paslaugomis.

1.4. Svetainė suteikia Klientui galimybę paskelbti apie parduodamus Bilietus, pirkti parduodamus Bilietus, ir naudotis kitomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.


2.       Sąvokos

2.2. Taisyklės – šios taisyklės, sutartis dėl Svetainės naudojimo.

2.3.  Klientas – šios Svetainės įsiregistravęs vartotojas, fizinis asmuo, – Pirkėjas arba Pardavėjas.

2.4. Svetainė – www.stickets.lt, kuri sudaro galimybę Klientams parduoti ir pirkti Bilietus.

2.5. Svetainės savininkas - UAB "Stiksta“.

2.6. Bilietas – tai bilietas į renginį, abonentas, nevardinis kvietimas, kuponas ar kitoks bilietas, teisėtai esantis apyvartoje, kurį pateikus galima patekti į renginį, pasinaudoti kokiomis nors paslaugomis ar nuolaidomis, kurio pardavimo skelbimas yra Kliento pateiktas į Svetainę.

2.7. Pardavėjas – tai Klientas, paskelbęs apie parduodamą Bilietą.

2.8. Pirkėjas – tai Klientas, sutikęs pirkti Bilietą.

2.9. Paslaugos – Svetainės teikiamos paslaugos ir galimybės.

2.10. Paskyra – Kliento paskyra Svetainėje.

2.11. Asmens duomenys – Kliento asmens duomenys, kaip apibrėžia taikoma teisė.


3.       Svetainės savininko paslauga ir paslaugos įkainis.

3.2. Svetainės savininkas dalyvauja Bilieto pirkimo – pardavimo sandoryje tik kaip atsiskleidęs tarpininkas: Svetainės savininkas padeda Pardavėjams ir Pirkėjams surasti vieniems kitus ir parduoti bei pirkti Bilietus.

3.3. Svetainės savininkas nėra renginių organizatorius, Bilietų platintojas ar parduodamo Bilieto savininkas – o tik tarpininkas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Svetainės savininkas neturi teisės veikti nei Pirkėjo, nei Pardavėjo vardu.

3.4. Tarpininkavimo paslaugos įkainis – 12 (dvylika) procentų Bilieto pardavimo kainos (toliau - Įkainis) ir PVM. Maksimalus tarpininkavimo paslaugos įkainis vienam bilietui – 3 EUR ir PVM. Tarpininkavimo paslaugą apmoka Pirkėjas šiose Taisyklėse nurodyta tvarka.

3.5. Registracija ir Bilietų įkėlimas yra nemokami, tarpininkavimo įkainis nuskaitomas sėkmingo Bilieto pardavimo atveju.

3.6. Svetainės savininkas turi šias teises:

3.6.1. turi teisę bet kada savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, uždrausti Pardavėjui įkelti Bilietus pardavimui, iš naujo užsiregistruoti Svetainėje,

3.6.2. šiose Taisyklėse numatytais atvejais turi teisę savo nuožiūra atidėti pinigų išmokėjimą Pardavėjui, atšaukti sudarytą sandorį ir sugrąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui,

3.6.3. turi teisę automatiškai be išankstinio įspėjimo ištrinti pardavimui įkeltus Bilietus į atšauktą renginį ar gavęs bet kokios informacijos apie kitas reikšmingas aplinkybes, dėl kurių Pirkėjas gali būti suklaidintas; vėliau Pardavėją apie tai informuojant jo pateiktu elektroniniu paštu arba telefonu

3.6.4. tirdamas pranešimus dėl problemų ar kitokius skundus, Svetainės savininkas turi teisę susipažinti su visais Kliento paskyros duomenimis ir Kliento Svetainėje atliktais veiksmais, įskaitant, įkeltu Bilietu,

3.6.5. gavęs užklausimus iš ikiteisminio tyrimo, mokesčių tarnybų, teismų nutartis, Svetainės savininkas turi teisę šioms tarnyboms pateikti visą jų prašomą informaciją, įskaitant konkretaus Kliento asmens duomenis,

3.6.6. turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti Svetainės funkcionalumą, dizainą ir kitus parametrus, tobulinti ir pildyti paslaugas, atlikti bet kokius kitokius pakeitimus.

3.7. Svetainės savininkas nėra atsakingas už Kliento veiklą, neprivalo užtikrinti jokių Klientui privalomų mokestinių prievolių vykdymą, mokesčių sumokėjimą jokioms institucijoms Kliento vardu.

3.8. Svetainės savininkas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.9. Pateikdamas Įmonei idėjas, pasiūlymus, dokumentus ar patarimus (toliau – Pasiūlymus), Klientas užtikrina ir supranta, kad tokie Pasiūlymai nėra konfidencialūs ar patentuoti, kad Įmonė gali naudotis ir/arba atskleisti Pasiūlymus savo nuožiūra bet kokiu tikslu, būdu ir bet kokiomis viešojo informavimo priemonėmis, įskaitant vystant produktus ar paslaugas, kurie įtrauktų tokius Pasiūlymus, kad Klientui nebus atlyginta už tokių Pasiūlymų teikimą, kad Įmonė gali jau būti apsvarsčiusi tokius Pasiūlymus arba jau vystyti jų įgyvendinimą.

3.10. Svetainės savininkas neprisiima atsakomybės už Svetainėje esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja.

 
4.       Kliento pareigos ir atsakomybė

4.2. Klientas, siekdamas pasinaudoti Svetainės teikiamomis paslaugomis, privalo registruotis ir susikurti Paskyrą.

4.3. Registruodamasis Klientas privalo pateikti visus anketoje nurodytus privalomus tikrus duomenis.  Svetainės savininkas pateiktų duomenų tikrumo netikrina. Svetainės savininkas, kilus įtarimui dėl duomenų tikrumo, pasilieka teisę atsisakyti registruoti arba panaikinti sukurtą Kliento Paskyrą.

4.4. Kliento asmens duomenų valdytojas yra Svetainės savininkas. Svetainės savininkas yra įregistruotas duomenų valdytoju įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Kliento asmens duomenys naudojami tik Svetainės paslaugų teikimo, administravimo, atsiskaitymo, Bilietų pristatymo ir identifikavimo užtikrinimo tikslams ir nebus naudojami jokiems kitiems tikslams bei teikiami jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio Kliento sutikimo, išskyrus imperatyviose teisės normose ir šiose Taisyklėse nurodytus atvejus.  

4.6. Svetainėje galima parduoti – pirkti tik Bilietus. Skelbimai ir sandoriai dėl bet kokių kitų dalykų yra griežtai draudžiami.

4.7. Klientas išimtinai pats atsako už visų mokestinių prievolių įvykdymą. Svetainės savininkas teiks informaciją mokesčių administratoriams teisės aktų numatytais atvejais.

5. Klientui draudžiama registruotis daugiau kaip vieną kartą, įkelti tą patį Bilietą pardavimui daugiau kaip vieną kartą, atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie galėtų suklaidinti Pirkėją ar apkrautų Svetainės darbą.

5.2. Bet kokie neteisėti veiksmai, įskaitant bet neapsiribojant, Bilietų klastojimas, daugkartinis to paties Bilieto pardavimas, Bilieto įkėlimas neturint tam leidimo/įgaliojimo ir kt., yra draudžiamas pagal galiojančius teisės aktus ir gali asmeniui užtraukti baudžiamąją ar administracinę teisinę atsakomybę. Svetainės savininkas bet kuriuo atveju pasilieka teisę iš nusikaltusio asmens reikalauti Svetainės reputacijai padarytų nuostolių atlyginimo.

6. Klientas privalo bendradarbiauti sprendžiant praneštą problemą, įskaitant, bet neapsiribojant, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 dieną atsakyti į Svetainės savininko paklausimus. Tuo atveju, jeigu Klientas neatsako į Svetainės savininko paklausimą, preziumuojama, kad pranešimas apie problemą ar skundas yra pagrįstas ir pinigai už nusispirktus Bilietus bus grąžinti Pirkėjui, o Pardavėjui gali būti taikomos šių Taisyklių 3.6 punkte apibrėžtos sankcijos. Pirkėjas tokiu atveju neturi teisės pasinaudoti Bilietu. Svetainės savininkas jokiais atvejais neatsako už Pirkėjo veiksmus su Bilieto kopija.

6.2. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad:

6.2.1. Klientas yra fizinis asmuo, vartotojas, veiksnus, turintis teisę sudaryti sandorius;

6.2.2. Visi Kliento pateikti duomenys yra teisingi, tikri, išsamūs, galiojantys;

6.2.3. Klientas teisėtai valdo ir disponuoja Bilietu;

6.2.4. Kliento parduodamas Bilietas yra tikras, unikalus, įgytas teisėtai, galiojantis;

6.2.5. Klientas, parduodamas Bilietą, siekia asmeninių, o ne komercinės veiklos tikslų.

6.3. Svetainės savininkas netikrina Kliento įsipareigojimų vykdymo, pateiktų duomenų ir garantijų tikrumo.

6.4. Kliento paskyra yra nevieša. Klientas yra išimtinai pats atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą bei visus veiksmus atliktus prisijungus su jo duomenimis. Tuo atveju, kai prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, visi trečiųjų asmenų prisiimti įsipareigojimai naudojantis Svetainės paslaugomis tampa privalomi Klientui. Klientas privalo nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Kliento neįpareigotiems veikti jo vardu.

6.5. Klientas privalo rūpintis, kad jo Paskyroje esantys duomenys visada būtų aktualūs ir prisiima visą dėl šios pareigos nevykdymo kylančią riziką bei atsakomybę.

6.6. Klientas, pastebėjęs bet kokias Svetainės darbo klaidas ar kitokius sutrikimus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Svetainės savininkui.


7.       Bilietų pirkimas - pardavimas

7.2. Svetainė suteikia Klientams galimybes, jungiantis per jų Paskyras, naudotis šiomis Svetainės paslaugomis:

7.2.1. Pardavėjams – skelbti apie parduodamus Bilietus, ir, atsiradus Pirkėjui, parduoti Bilietus bei gauti apmokėjimą,

7.2.2. Pirkėjams – galimybę įsigyti Bilietus ir už juos atsiskaityti.   

7.3. Klientas, norėdamas parduoti legaliai įsigytus Bilietus į renginį, į kurį nebenori arba negali eiti, ar kitokį Bilietą, gali užpildyti pardavimo anketą, sukurti naują renginio paskyrą. Pildydamas pardavimo anketą, Klientas privalo pateikti kuo daugiau duomenų apie Bilietą.

7.4. Elektroninis bilietas turi būti pridėtas prie pardavimo anketos. Bilietas Svetainės lankytojams ir Pirkėjui nematomas, kol neatliekamas mokėjimas už Bilietą. Nuo pardavimo anketos užpildymo dienos, Pardavėjas neturi teisės naudotis Bilietu pats ar perleisti teisę naudotis Bilietu kitiems asmenims, išskyrus pardavimą Pirkėjui šios Svetainės pagalba. Klientas privalo užtikrinti, kad įkeliamas failas nesutrikdys Svetainės ir Pirkėjo kompiuterio darbo.

8. Įkeliami PDF failai turi būti originalūs, t.y. tokie, kokie įsigyti iš bilietų platintojo ir negali būti konvertuoti iš nuotraukų, skenuotų popierinių ar atspausdintų elektroninių bilietų, ar pačių Pardavėjų sukurti, išskyrus atvejus, kai  originalus PDF failas yra skaidomas parduodant bilietus atskirai.

8.2. Įkeldamas Bilietą pardavimui, Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pirkėjui įsigijus Bilietą, jam taps matomi ant Bilieto nurodyti Pardavėjo asmens duomenys, inicialai ar kita, įsigyjant originalų Bilietą, nurodyta informacija. Svetainės savininkas neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su ant bilieto esančia asmeninio pobūdžio ar kitokia informacija.

8.3. Pardavėjas turi teisę  atšaukti skelbimą ar keisti skelbimo duomenis tik iki Bilieto pardavimo; vėliau jokie pakeitimai negalimi.

8.4. Pardavėjas turi galimybę parduoti kelis Bilietus, pasirinkdamas, ar kiekvienas Bilietas parduodamas atskirai, arba visi kartu, bei turi galimybę atlikti kitokį pardavimo pasirinkimą, kurį leidžia pardavimo anketa.

8.5. Tuo atveju, jeigu pasirenkama parduoti visus Bilietus kartu, visi kartu parduodami Bilietai turi būti į tą patį renginį, tos pačios formos, Bilietų vietos turi būti einančios iš eilės, jeigu vietos nurodytos; jeigu Bilietai neatitinka visų šių kriterijų, Bilietai turi būti parduodami atskirai.

8.6. Įkeldamas Bilietus pardavimui Pardavėjas įsipareigoja būti pasiekiamas ir reguliariai tikrinti Svetainės registravimosi anketoje pateiktą el. pašto adresą, kad būtų galimybė nedelsiant įvykdyti visas prievoles, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakyti į visus Svetainės savininko paklausimus bei savalaikis spausdinto Bilieto išsiuntimas Pirkėjui.

8.7. Konkretaus Bilieto pirkimas yra išimtinai Pirkėjo sprendimas ir jo atsakomybė.

8.8.  Sandoris dėl Bilietų vyksta tik tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Bilieto pirkimo – pardavimo sandoris laikomas įvykusiu nuo:

8.8.1. Elektroninio Bilieto pristatymo Pirkėjui, jo nurodytu elektroniniu paštu, po to, kai Pirkėjas sumoka visą kainą;

8.8.2. Materialaus Bilieto pirkimo atveju – jei Pirkėjas per 7 darbo dienas nuo pirkimo momento nepateikia Svetainei skundo/neregistruoja problemos.

8.9. Nuo Bilieto pirkimo – pardavimo sandorio įvykimo momento Bilietas priklauso Pirkėjui nuosavybės teise, ir negali Pardavėjo būti parduotas jokiam kitam Pirkėjui ar kitaip perleistas jokiam kitam asmeniui, taip pat negali būti keičiamos jokios skelbime nurodytos sąlygos, Pardavėjas neturi teisės pasinaudoti tuo Bilietu pats ir neturi teisės atlikti jokių kitų veiksmų ar pakeitimų, kurie galimai pažeistų Pirkėjo, įsigijusio Bilietą, teises bei teisėtus interesus.  

8.10. Naudojimasis Svetaine Bilietų pardavimo tikslui, įskaitant skelbimo suformavimą, Bilieto įkėlimą į Svetainės sistemą arba spausdintų Bilietų pristatymą, taip pat garantijos, kad Bilietas yra unikalus, tikras ir galiojantis, suteikimas yra Pardavėjo atsakomybė. Pardavėjas visais atvejais privalo laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų bei nepažeisti Bilietus išleidusių asmenų taisyklių, imtis visų protingų ir pakankamų priemonių, kad Bilieto galiojimas nebūtų pažeistas ir kad Pirkėjas normaliomis aplinkybėmis galėtų Bilietu pasinaudoti pagal jo paskirtį.


9.       Bilieto kaina

9.2. Bilieto pardavimo kaina Svetainėje ir pirminė kaina, nurodyta ant to Bilieto (paprastai – tai kaina, už kurią Bilietą įsigijo Pardavėjas), gali nesutapti, kadangi Bilieto pardavimo kainą nustato Pardavėjas savo nuožiūra.

9.3. Siekiant apsaugoti Klientus nuo Bilietų prekybos siekiant nesąžiningai pasipelnyti, Svetainėje nustatytas maksimalus leistinas Bilieto pabrangimas – Bilieto pardavimo antkainis negali viršyti 100 procentų pirminės Bilieto kainos.  

 

10.   Bilietų apmokėjimo tvarka

10.2. Pirkėjas, mokėdamas už Bilietą, privalo iš karto apmokėti ir Įkainį su PVM (nurodomas automatiškai) (t.y. bilieto kaina + Įkainis su PVM). Tokiu atveju Pirkėjui Svetainės savininko PVM sąskaita – faktūra prieinama Svetainėje, Pirkėjo paskyroje.

10.3. Pirkėjas, sumokėjęs už Bilietą, iš Svetainės savininko gauna patvirtinimą el. paštu. Jeigu toks patvirtinimas negaunamas per 1 val., Pirkėjas turi kreiptis į Svetainės savininką nurodytais kontaktiniais adresais. Patvirtinimo laiške nurodoma nusipirktų Bilietų informacija ir prisegamas elektroninis Bilietas, arba, jei perkamas spausdintas Bilietas, nurodomas Pirkėjo pateiktas adresas, kuriuo Pardavėjas išsiųs Bilietus. Pastebėjęs klaidą ar neatitikimą pristatymo adrese, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Svetainės savininką, tačiau, bet kokiu atveju prisiima riziką ir iš to kylančius kaštus, jei Pardavėjas Bilietus jau bus išsiuntęs klaidingu adresu.

10.4. Mokėjimo už Bilietus būdai:

10.4.1. Kreditine kortele

10.4.2. Mokėjimo pavedimu per mokėjimai.lt elektroninę bankininkystę

10.5. Mokėjimai atliekami į Svetainės savininko sąskaitą. Svetainės savininkas perveda Bilieto apmokėjimą Pardavėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po renginio, jeigu per 24 val. po įvykusio renginio nebuvo registruota problema. Jeigu renginio data nukeliama, nusikelia ir Bilieto apmokėjimas.

10.6. Bilieto (ir šiose Taisyklėse numatytais atvejais - Įkainio) apmokėjimo banko išlaidos tenka Pirkėjui.

10.7. Pirkėjo mokėjimo duomenys žinomi tik Svetainės savininkui, naudojami tik Svetainės savininko tarpininkavimo prievolės įvykdymui ir vidaus administravimo tikslui, jokiais atvejais ir būdais nebus perduoti Pardavėjui ar bet kokiems tretiesiems asmenims, išskyrus imperatyvių teisės normų numatytus atvejus ir šių Taisyklių 10 str. nurodytu atveju bei apimti.

 

11.   Pristatymas

11.2. Už tinkamą Bilieto pristatymą atsako Pardavėjas.

11.3. Tuo atveju, jeigu Bilietas yra elektroninis, toks Bilietas gali būti įsigyjamas ir renginio dieną, bet ne vėliau kaip likus 1 valandai iki renginio, kadangi Bilieto persiuntimas gali užtrukti apie 20 minučių nuo apmokėjimo momento.

11.4. Spausdintų Bilietų atveju, Pardavėjas, gavęs pranešimą apie Bilieto apmokėjimą ir Pirkėjo vardą, pavardę bei adresą, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, Bilietą išsiųsti Pirkėjui registruotu paštu ir apie išsiuntimą pasinaudodamas suteikta nuoroda informuoti Svetainės savininką, pateikdamas registruotos siuntos numerį. Siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas, tačiau jos gali būti įtrauktos į Bilieto kainą.

11.5. Laikoma, kad Pirkėjas pats, įsigydamas spausdintą Bilietą, privalo įvertinti, ar spės gauti tokį Bilietą iki renginio pradžios.  Skelbimai dėl spausdintų Bilietų į renginius, iki kurių pradžios liko mažiau kaip 72 val., bus automatiškai šalinami iš Svetainės sistemos

11.6. Jeigu dėl kažkokių priežasčių Pardavėjas negali išsiųsti Bilietų per šiose Taisyklėse nurodytą terminą, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Svetainės savininką, ir Svetainės savininkas turi teisę, bet neprivalo, imtis protingų pastangų, kad būtų rastas Pardavėjui ir Pirkėjui pristatymo būdas bei terminas. Svetainės savininkas tokiu atveju turi teisę veikti savo nuožiūra ir turi teisę bet kokiu atveju vienašališkai atšaukti pardavimą bei sugrąžinti Pirkėjui sumokėtas lėšas.  Svetainės savininkas tokiu atveju be kita ko gali apriboti Pardavėjo galimybę naudotis Svetainės paslaugomis.

11.7. Įkeldamas spausdintus Bilietus pardavimui, Pardavėjas supranta ir sutinka, kad sėkmingo pardavimo atveju gautas Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas yra Pirkėjo asmens duomenys, skirti išimtinai vienam tikslui – konkrečių parduotų Bilietų pristatymui ir negali būti panaudotas jokiais kitais atvejais ar tikslais. Pardavėjas privalo išsaugoti šių Pirkėjo duomenų konfidencialumą ir neturi teisės naudoti kitaip, nei nurodyta šiame punkte.

11.8. Jeigu siunta nebūtų pristatyta arba vėluotų ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas privalo savo vardu ir lėšomis kreiptis į pašto paslaugų teikėją ar kitą atsakingą asmenį su skundu ir prašymu dėl nuostolių atlyginimo. Pirkėjo sumokėti pinigai už nepristatytus arba vėlavusius Bilietus, kuriais Pirkėjas nespės pasinaudoti, yra nepervedami Pardavėjui ir Pirkėjui grąžinami.


12.   Pirkimo atšaukimas

12.2. Pirkėjas turi teisę atšaukti Bilieto pirkimą iki apmokėjimo.

12.3. Atlikus mokėjimą už Bilietą, pirkimas gali būti atšauktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroninio Bilieto pirkimo atveju, arba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas materialaus Bilieto pirkimo atveju, (toliau – Atšaukimo terminas) nuo apmokėjimo dienos pateikiant pranešimą apie problemą, jeigu yra žemiau nurodytos aplinkybės:

12.3.1. Bilietas yra negaunamas;

12.3.2. Kyla pagrįstas įtarimas dėl Bilieto galiojimo ir tikrumo;

12.3.3. Informacija, nurodyta ant Bilieto, nesutampa su Pardavėjo skelbime nurodytais duomenimis;

12.3.4. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių pasinaudoti Bilietu objektyviai neįmanoma ne dėl Pirkėjo kaltės.  

12.4. Klientai sutinka, kad Atšaukimo terminas yra pakankamas terminas Bilieto gavimui ir jo patikrinimui. Pirkėjui tenka atsakomybė už gauto Bilieto duomenų patikrinimą ir pranešimo apie problemą pateikimui per Atšaukimo terminą.

12.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas per Atšaukimo terminą nepateikia pranešimo apie problemą, laikoma, kad Pirkėjas Bilietą gavo ir neturi jokių pretenzijų dėl Bilieto. Tokiu atveju Bilieto atsisakymas nebepriimamas.

12.6. Pirkėjui per Atšaukimo terminą arba po renginio pateikus pranešimą apie problemą, Svetainės savininkas imasi protingų nuo jo priklausančių priemonių per 5 darbo dienas patikrinti pranešimą. Svetainės savininkas šiuo atveju veikia savo nuožiūra, vienašališkai ir nepriklausomai. Pateikus pranešimą apie problemą, Atšaukimo terminas ir/ar pinigų išmokėjimas pardavėjui pratęsiamas dar 5 darbo dienoms. Svetainės savininkui patvirtinus problemą, Pirkėjui grąžinama visa jo sumokėta suma. Spausdinto Bilieto pirkimo atveju, sumokėta suma grąžinama Pirkėjui po to, kai Svetainės savininkui pateikiamas spausdinto Bilieto originalas.

12.7. Tuo atveju, jeigu įvykus Bilieto pirkimui, Bilieto pristatyti neįmanoma, Bilietas iki pirkimo faktiškai pateko trečiajam asmeniui, ar yra kitos nuo Pirkėjo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių yra rizika, kad Pirkėjas negalės pasinaudoti Bilietu, Pardavėjas apie susidariusias aplinkybes privalo nedelsdamas, iki Atšaukimo termino pabaigos, informuoti Svetainės savininką. Tokiu atveju Svetainės savininkas iš karto grąžina sumokėtus pinigus Pirkėjui, o Pirkėjas privalo sugrąžinti Bilietą.

12.8. Net ir tuo atveju, jeigu Atšaukimo terminas yra pasibaigęs, Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Svetainės savininkui apie visus esamus ar numanomus Bilietų negaliojimo ir padirbimo atvejus, paaiškėjusius po Atšaukimo termino pabaigos. Tokiu atveju sumokėtos lėšos iš Svetainės savininko Pirkėjui bus grąžinamos tada, kai Svetainės savininkas patikrins pranešimą ir pasitvirtins Pirkėjo pranešimas. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo nuostolių atlyginimo. Pirkėjui nusprendus kreiptis į ikiteisminio tyrimo tarnybas, Svetainės savininkas turi teisę ikiteisminio tyrimo tarnyboms suteikti Pardavėjo duomenis.


13.   Svetainės savininko atsakomybės apribojimas

13.2. Svetainės savininkas nekontroliuoja skelbimų, Klientų duomenų teisingumo, Bilietų, renginių, paslaugų, nuolaidų ar kitų pateikus Bilietą teikiamų dalykų, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės savininkas jokiais atvejais nekontroliuoja ir neatsako už:

13.2.1. Bilietų kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui, vietų ir paties renginio, paslaugų galiojimą, kokybę;

13.2.2. Bilieto pardavimo – pirkimo sandorio tinkamą sudarymą ir vykdymą;

13.2.3. Kliento pateiktų duomenų tikrumą ir Kliento identifikavimą;

13.2.4. Klientų veiksmų teisėtumą, mokestines prievoles ir bet kokius kitokius Klientų veiksmus ir neveikimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės savininkas netikrina ir nekontroliuoja Bilietų atitikimo šių Taisyklių reikalavimams, Klientų teisių platinti Bilietus, ir pan.;

13.2.5. Renginius, paslaugas ir/ar kitą naudą, kurią Pirkėjas tikisi gauti dėl pasinaudojimo Bilietu, ir kitokių Pirkėjo lūkesčių išpildymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės savininkas neatsako už renginių atšaukimą, vietos ar laiko pasikeitimą, kokybę, patirtą materialinę ar fizinę žalą renginio metu ir kt.;

13.2.6. Duomenų išsikraipymą, netekimą, Svetainės veiklos ir/ ar duomenų perdavimo sutrikimus;

13.2.7. Kitas problemas ir sutrikimus, atsiradusius ne dėl Svetainės savininko įvykdyto teisės pažeidimo.

13.3. Svetainės savininkas, gavęs atitinkamus skundus ar pranešimus apie problemas, pasilieka teisę pranešti apie galimai nelegalią veiklą kompetentingoms įstaigoms bei joms pateikti įtariamų dėl teisės pažeidimų Klientų duomenis.

13.4. Svetainės savininkas jokiais atvejais neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurią gali patirti Klientai dėl naudojimosi Svetaine, jeigu tokia žala ar nuostoliai atsirado ne dėl Svetainės savininko tyčios ar didelio neatsargumo. 

13.5. Visais atvejais Svetainės savininko atsakomybė ribojama tiesioginiais Kliento patirtais nuostoliais, maksimali atsakomybės suma neturi viršyti 400 Lt (keturi šimtai litų) už vieną atvejį, išskyrus imperatyvių teisės normų numatytus atvejus.

13.6. Svetainės savininkas negarantuoja, kad Bilietai bus nupirkti, ir jokiais atvejais nekompensuoja jokių Pardavėjo tiesioginių ar netiesioginių nuostolių dėl to, kad Bilietų nepavyko parduoti, įskaitant, bet neapsiribojant, ir dėl Svetainės veiklos sutrikimų ir/ar profilaktinių darbų.

13.7. Svetainės savininkas negarantuoja, kad naudojimasis Svetainės paslaugomis bus nepertraukiamas, kad nebus sistemos klaidų, defektų, virusų ar kitų Svetainės savininko nekontroliuojamų veiksnių, ir neatsako už jokias tokio pobūdžio veiksnių pasekmes.


14.   Klientų duomenys

14.2. Kliento duomenys saugomi Asmens duomenų tvarkymo taisyklių numatytais terminais.


15.   Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

15.2. Šios Taisyklės sudarytos ir joms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi ginčai ir nesutarimai tarp Klientų ir Svetainės savininko dėl Svetainės paslaugų naudojimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus taikiai išspręsti ginčo per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Vartotojų teisės ginamos įstatymų numatytais būdais.

15.4. Klientai informuoti ir sutinka, kad paaiškėjus bet kokiai jų atžvilgiu įvykdytai neteisėtai veiklai, susijusiai su Svetainės naudojimu, jie patys savo nuožiūra privalo nedelsdami imtis savo pažeistos teisės gynybos veiksmų, kreiptis į teismą ar ikiteisminio tyrimo tarnybas. Svetainės savininkas atsako tik šių Taisyklių nurodytose ribose, tačiau įsipareigoja tokiu atveju bendradarbiauti su nukentėjusia šalimi. Bet kokiu atveju, asmens duomenys bus teikiami tik kompetentingų institucijų nurodymu.

15.5. Visais atvejais, kilus įtarimui dėl nusikalstamos veiklos, mes visada pranešame ikiteisminio tyrimo tarnyboms.

15.6. Visos pretenzijos Svetainės savininkui turi būti rašytinės (įskaitant pateikimą el. paštu).


16.   Taisyklių galiojimas ir keitimas

16.2. Šios Taisyklės įsigalioja Klientui nuo momento, kada Klientas pradeda registracijos procesą.

16.3. Šios Taisyklės gali būti bet kuriuo metu Svetainės savininko pakeistos. Informacija apie atnaujintas Taisykles išsiunčiama kiekvienam registruotam vartotojui, naujausia Taisyklių versija skelbiama Svetainėje ir įsigalioja nuo paskelbimo momento. Kiekvienai registracijai ir sandoriui, įvykdytam Svetainės pagalba, taikoma aktuali tuo metu galiojusių Taisyklių versija.

16.4. Klientas, prieš atlikdamas bet kokį sandorį ar kitokį veiksmą Svetainėje, privalo iš naujo susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Klientui tęsiant naudojimąsi Svetaine po to, kai įsigalioja nauja Taisyklių versija, laikoma, kad Klientas susipažino su pakeitimais ir sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.

16.5. Nesutinkant su šiomis Taisyklėmis arba nebesutinkant su nauja Taisyklių, Svetaine ir jos paslaugomis naudotis bei registruotis draudžiama (arba registruotas Klientas atitinkamai gali nutraukti savo registraciją). Tuo atveju, jeigu naudojimasis Svetaine tęsiamas, laikoma, kad Klientas sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis bei su visais pakeitimais.

16.6. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Įmone bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles ir panaikinęs savo vartotojo paskyrą.

16.7. Svetainės savininkas turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu nutraukti Svetainės veiklą, su sąlyga, kad tinkamai įvykdo visus įsipareigojimus Klientams.

16.8. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.                                                                                                            PATVIRTINTA
                                                                                 UAB “Stiksta” direktorės įsakymu 2014 03 21 Nr. 2

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Atlikdamas registraciją Svetainėse, Duomenų subjektas sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse apibrėžtais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslams.

Aukščiau nurodytų duomenų nepateikimas Svetainėse nurodytais atvejais ir tvarka, kai tokius duomenis privaloma pateikti, arba nesutikimas, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytiems tikslams, reiškia, kad Duomenų subjektas netenka teisės ir galimybės naudotis Svetainių paslaugomis.

1.      
Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas yra svetainių www.stickets.lt, www.stickets.eu operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Stiksta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra J. Savickio g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 303201431.

1.2. Duomenų subjektas – Klientas, kaip apibrėžta Svetainės naudojimo taisyklėse, - fizinis asmuo, kuris pateikia savo asmens duomenis Svetainės paslaugų naudojimo tikslams.

1.3. Slapukas (angl. Cookies)  – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija.

1.4. Asmens duomenys,  Asmens duomenų tvarkymas, Duomenų tvarkymas automatiniu būdu, Duomenų teikimas ir kitos – kaip apibrėžta LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

1.5. Kitos sąvokos – kaip apibrėžta Svetainės naudojimosi taisyklėse.

1.6. Svetainės - interneto svetainės www.stickets.lt ir www.stickets.eu.

2.       Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės nustato Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo principus bei tvarką, kuria remdamasis Duomenų valdytojas UAB „Stiksta", įmonės kodas 303201431, buveinės adresas J. Savickio g. 4, tvarko Klientų ir kitų lankytojų Asmens duomenis, suvedamus Svetainių registracijos anketose ir/arba vykdant apmokėjimą už paslaugas.

2.2. Apie Asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Duomenų valdytojas yra registruotas Duomenų valdytojų registre.

2.3. Asmens duomenų teikimo tikslas – įvykdyti registraciją Svetainėse ir naudotis Svetainių teikiamomis paslaugomis, taip pat identifikuoti Bilieto pirkimo – pardavimo sandorio, sudaromo elektroninėmis priemonėmis, šalis.

3.       Duomenų tvarkymo tikslai

3.1. Asmens duomenys renkami automatiniu būdu, šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai, gerbiant kiekvieno svetainių lankytojo teisę į privatumą.

3.2. Registracijos anketoje Duomenų subjektas privalo pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. Už melagingų Asmens duomenų pateikimą Duomenų subjektas atsako LR teisės aktuose numatyta tvarka. Duomenų valdytojas, kilus įtarimams dėl melagingai pateikiamų Asmens duomenų, pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą.

3.3. Esant Kliento nesutikimui, išreikšam LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais, Duomenų valdytojas neturi teisės kitaip naudoti šio Kliento Asmens duomenų, išskyrus Asmens duomenų saugojimą šiose Asmens duomenų taisyklėse nurodytą terminą.  

3.4. Tuo atveju, jeigu Klientas nepilnametis, jis gali teikti savo Asmens duomenis tik turėdamas savo tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą ir jų prižiūrimas.

3.5. Svetainių registracijos anketoje nurodyti Asmens duomenys tvarkomi tam, kad:

3.5.1. būtų užtikrintas Duomenų valdytojo tinkamas vidaus administravimas;  

3.5.2. būtų sudaroma ir vykdoma elektroninė sutartis dėl Svetainių paslaugų naudojimo;

3.5.3. būtų sudaromi bei tinkamai įvykdomi Bilietų pirkimo – pardavimo sandoriai, įskaitant Bilietų pristatymą Pirkėjui (tokiam tikslui Pardavėjui gali būti pateikiami tik Duomenų subjekto vardas, pavardė ir adresas);

3.5.4. būtų išrašomos sąskaitos už Asmens duomenų valdytojo suteiktas paslaugas;

3.5.5. būtų tinkamai įvykdytas atsiskaitymas už Bilietus;

3.5.6. būtų sprendžiamos problemos ir užkertamas kelias pažeidimamas, įskaitant, bet neapsiribojant, užklausų teikimą Pardavėjui, sumokėtų lėšų grąžinimą Pirkėjui;

3.5.7. teikiami pranešimai Klientams, susiję su Svetainės paslaugų naudojimu;

3.5.8. Asmens duomenų valdytojas galėtų teisės numatytais būdais apginti savo pažeistas teises bei padėtų apsiginti nukentėjusiems tretiesiems asmenims, Svetainės naudojimo taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka;

3.5.9. Įstatymų numatyta tvarka – ir tiesioginės rinkodaros tikslams.

4.      
Tvarkomi Asmens duomenys

4.1. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami, esant poreikiui atnaujinami, ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti.

4.2. Duomenų valdytojas Taisyklių 3 punkte nurodytiems tikslams tvarko tokius Asmens duomenis:

4.2.1. vardas;

4.2.2. pavardė;

4.2.3. elektroninio pašto adresas;

4.2.4. telefono numeris;

4.2.5. gyvenamoji vieta;

4.2.6. dominanti Duomenų valdytojo svetainių informacija, kurią Klientas prenumeruoja;

4.2.7. kreditinės kortelės arba banko sąskaitos duomenys (kortelės savininko vardas, pavardė, adresas, galiojimo data, CVC kodas arba banko sąskaitos savininko vardas, pavardė ir sąskaitos numeris).

4.3. Duomenų valdytojas gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento ar kito Svetainės lankytojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis statistikos tikslams, įskaitant Slapukų naudojimą. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Registruoto lankytojo asmens tapatybės. Duomenų valdytojas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

4.4. Klientas ar kitas Svetainės lankytojas gali atsisakyti Slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdamas tam tikrus nustatymus. Pasirinkęs tokius nustatymus lankytojas negalės išnaudoti visų svetainių www.stickets.lt ar www.stickets.eu teikiamų funkcijų. Jeigu Svetainių lankytojas naudojasi minėtomis Svetainėmis su interneto naršyklių nustatymais, leidžiančiais Slapukus, laikoma, kad lankytojas sutinka su Slapukų pagalba renkamų duomenų apdorojimu.

5.       Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu naudojant Duomenų valdytojo įrengtas Asmens duomenų tvarkymo priemones.

5.2. Duomenų valdytojas užtikrina ir imasi visų nuo jo priklausančių pakankamų priemonių, kad tik Duomenų valdytojo įgalioti asmenys (toliau - Darbuotojas) atliks Asmens duomenų tvarkymo veiksmus; tokie įgalioti asmenys privalės saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų, nedelsiant pranešti  vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui; šios pareigos išliks galioti perėjus dirbti į kitas pareigas, arba pasibaigus darbo ar kitokiams sutartiniams santykiams.

5.3. Duomenų valdytojas privalo imtis protingų priemonių ir užtikrinti, kad Darbuotojas netenka teisės ir galimybės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Duomenų valdytoju, arba kai Darbuotojo vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

5.4. Kitas duomenų gavėjas, kuriam Asmens duomenys buvo perduoti Bilieto pardavimo – pirkimo sutarties vykdymo tikslui (Bilieto pristatymui) netenka teisės tvarkyti jam patikėtų Asmens duomenų nuo jo prievolės įvykdymo momento (šių taisyklių 3.6.2 punktas)

5.5. Tiek Asmens duomenys, tiek kiti Svetainės lankytojo duomenys pagal Duomenų valdytojo sudarytą sutartį yra saugomi UAB „Interneto vizija“ serveryje, kuris yra techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi UAB „Interneto vizija“ įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

5.6. Jokiais atvejais Duomenų valdytojas neatsako už trečiųjų asmenų įvykdytus teisės ir duomenų saugumo pažeidimus.

6.       Asmens duomenų tvarkymo terminas

6.1. Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis ne ilgiau kaip penkerius metus nuo Duomenų subjekto paskutinio prisijungimo Svetainių, išskyrus imperatyviose teisės normose nurodytus atvejus.

6.2. Kilus pagrįstam įtarimui apie galima teisės pažeidimą, susijusį su Duomenų subjektu, Duomenų valdytojas turi teisę savo nuožiūra pratęsti to subjekto Asmens duomenų saugojimo terminą dar vieneriems metams.

7.       Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

7.1. Duomenų subjektas privalo nuolat atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, kad tokia informacija visada būtų aktuali.

7.2. Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi galimybę įstatymų nustatyta tvarka bei atvejais įgyvendinti LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas teises, įskaitant:

7.2.1. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

7.2.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

7.2.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.

7.3. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą, privalo į jį atsakyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

7.4. Duomenų valdytojas gali atsisakyti vykdyti Duomenų subjekto reikalavimus dėl Asmens duomenų tik įstatymuose nustatytais atvejais ir pagrindais.

8.       Asmens duomenų gavėjai ir asmens duomenų teikimo tvarka

8.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus tiesiogiai šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytus atvejus.

8.2. Asmens duomenys Bilieto pristatymo tikslui (3.6.2 punktas) gali būti teikiami tik gavus Duomenų subjekto sutikimą ir tik Pardavėjui, kuris yra įsipareigojęs pagal Svetainės naudojimo taisykles.

9.
Laikoma, kad įkeldamas arba išsiųsdamas Bilietą Pardavėjas sutinka perduoti Pirkėjui ant Bilieto nurodytus Pardavėjo asmens duomenis, inicialus ar kitą, įsigyjant originalų Bilietą, nurodytą informaciją ir Svetainės savininkas už tokią asmeninio pobūdžio informaciją neprisiima jokios atsakomybės.   

10.   Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai

10.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

10.2. netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., programinės įrangos testai ir kt.);

10.3. tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Duomenų valdytojo  patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, melagingų asmens duomenų pateikimas, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);

10.4. netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

11.   Asmens duomenų saugumo igyvendinimo priemonės

11.1. Siekdamas užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Duomenų valdytojas įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

11.1.1. Organizacines – patvirtinti, periodiškai ar esant poreikiui peržiūrėti ar atnaujinti Asmens duomenų tvarkymo taisykles, su Asmens duomenimis dirbančius Darbuotojus su šiomis taisyklėmis supažindinti pasirašytinai ir apmokyti tvarkyti duomenis, numatyti atitinkamas nuosatatas Darbuotojų darbo sutartyse, pareiginėse instrukcijose, konfidencialios informacijos sąraše;

11.1.2. Technines ir progaminės įrangos apsaugos – kompiuterizuotų darbo vietų, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas ir priežiūra, Duomenų valdytojo patalpų priežiūra ir apribotas neįgaliotų asmenų patekimas į jas, operacinių sistemų apsauga nuo kompiuterinių virusų, programų testavimo atskyrimas nuo darbo režimo procesų ir kt.

12.   Taisyklių atnaujinimas

12.1. Asmens duomenų taisykles tvirtina ir peržiūri Duomenų valdytojas.

12.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias taisykles, apie tai pranešdamas Svetainėse. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

12.3. Jeigu Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo nesutikimą nutraukdamas savo registraciją bei Svetainės naudojimą. Jeigu Klientas ar kitas lankytojas ir toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad Klietnas ar kitas lankytojas sutinka su nauja šių taisyklių redakcija ir įsipareigoja tinkamai jas vykdyti.

Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra neatskiriama Svetainės naudojimo taisyklių dalis.